Скопје, 13 јуни 2019

Успешна реализација на твининг проектот “Понатамошно подобрување на системот за внатрешна контрола“

Успешна реализација на твининг проектот “Понатамошно подобрување на системот за внатрешна контрола“, кој беше финансиран од ЕУ а имплементиран во соработка помеѓу Министерството за финансии на Република Хрватска и на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Проектот во износ од 250.000 евра започна на 15 октомври 2018 година и траеше 8 месеци.

Целта на проектот беше подобрување на системот за внатрешна контрола во земјата за да се обезбеди ефикасна раководна одговорност, транспарентност и стабилно финансиско управување со јавните средства во согласност со меѓународните стандарди и најдобрата практика на ЕУ.

Проектните активности беа успешно спроведени. Подготвен е нов Закон за јавна внатрешна финансиска контрола (ЈВФК). Подготвени се нови прирачници и упатства за практично спроведување на финансиското управување и контрола. Спроведени се пилот внатрешни ревизии во три буџетски организации. Подготвена е нова методологија за следење и проверка на квалитетот на воспоставениот систем и организирани обуки за вработените на кои присуствуваа вкупно 528 учесници.

Проектните активности го поддржаа спроведувањето на приоритетите за развој на ЈВФК утврдени во новиот документ за Политики за ЈВФК и Акцискиот план 2019-2021 и Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021.

На церемонијата за затворање, на учесниците им се обратија заменик министерката за финансии Ширет Еелези, Паулина Станоева од Делегација на Европската Унија во земјава, и Н.Е. Данијела Баришиќ - вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Хрватска.

Лидерот на проектот на земјата - корисник Г-дин Трајко Спасовски, Министерство за финансии на Република Северна Македонија и лидерот на проектот на земјата-членка г-ѓа Даниела Степиќ, Министерство за финансии на Република Хрватска ги презентираа постигнатите резултати на проектот.

(izvor: https://www.finance.gov.mk/mk/node/8022